Пише: Стојадин Томић

Дом здравља спада у категорију развијених домова здравља. Располаже
савременом медицинско-дијагностичком опремом, упошљава одговарајуће
стручњаке медицинске струке и брине о здравственој заштити становништва
Горње Ресаве. Пословни простор од око 7.500 м2 испуњава грађевинско-
техничке услове за обављање здравствене делатности.
Дом здравља у Деспотовцу основан је 1. јануара 1955. године под име-
ном Дом народног здравља, а налазио се у садашњим просторијама Клуба
пензионера (зграда прекопута Дома здравља). За првог управника именован
је др Лазар Влајн, а број запослених био је 13. У саставу Дома народног здра-
вља радила је и Општа болница са породилиштем. Исте године болница се из-
дваја као установа са посебним финансирањем, а за првог управника изабран
је др Јаков Килман, док је за заступање установе био овлашћен др Миодраг
Миленковић Мишко. Иначе, др Килман је од 1933. до 1939. године био управ-
ник болнице у Сењском Руднику.
Крајем 1956. године просторије СО Деспотовац (садашња зграда биб-
лиотеке) дате су на коришћење Дому народног здравља који је ту имао: дечју,
зубну, лабораторијску службу и саветовалиште за жене. Остале активности
одвијале су се у болници. У данашњи назив Дом здравља преименован је 1963.
године, а већ следеће године започета је изградња зграде Дома здравља. Те
године број запослених износио је 141, од чега 25 лекара. Садашња зграда
завршена је и усељена 1965. године.
Из дана у дан, пратећи трендове савремених медицинских кретања, Дом
здравља се развија и кадровски јача, тако да постојеће просторије бивају не-
довољне да одговоре захтевима развоја, па долази до изградње новог дела
Дома здравља, који бива опремљен и усељив 1983. године. У периоду од 1984.
до 1998. године Дом здравља био је у саставу Здравственог центра Ћуприја,
након чега поново постаје самостална радна организација. На крају 2008. го-
дине, Дом здравља има 248 запослених, од чега 195 здравствених радника
(55 лекара), а остало су нездравствени радници. На почетку 2015. године број
запослених је 244, што обухвата запослене на одређено и неодређено време,
здравствених радника је 183, а осталих структура 61.
У својој унутрашњој организацији, на почетку 2015. године, Дом здравља
има следеће јединице:

 1. Службу за здравствену заштиту одраслог становништва са медици-
  ном рада и кућним лечењем, која у свом саставу има амбуланте у
  Равној Реци, Водни, Ломници, Великом Поповићу, Сењском Рудни-
  ку, Стењевцу и Плажану и здравствену станицу у Ресавици.
  ДЕСПОТОВАЦ
  339
 2. Службу за здравствену заштиту деце, школске деце и жена са поли-
  валентном патронажном службом (Одељење поливалентне патрона-
  же и Одсек за здравствену заштиту жена).
 3. Службу за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.
 4. Службу за стоматолошку здравствену заштиту (амбуланта у Ресави-
  ци).
 5. Службу за радиолошку и лабораториску дијагностику.
 6. Службу за специјалистичко-консултативну делатност интерне меди-
  цине, психијатрије, оториноларингологије, офтамологије, физикал-
  не медицине са рехабилитацијом и стационаром.
 7. Службу за фармацеутску здравствену делатност.
 8. Службу за правне и економске послове, техничке и друге сличне по-
  слове.
  На челу пословодства Дома здравља налази се директор др Топлица
  Марјановић. Поред већ наведеног, лекар др Влајна који је међу првима био
  на челу установе, а током претходних пет деценија, на том месту налазили су
  се и: др Вукелица, др Предраг Ристић, др Станиша Миленковић, др Ружица
  Драгићевић, др Милан Шикања, др Мирослав Павковић, др Браниша Ђорђе-
  вић, др Сакхер Карим и др Драгица Милојевић. Уз текст доносимо галерију фотографија преузету из монографије с. Томић, Деспотовац, Деспотовац 2013.