Пише: Стојадин Томић

Основна школа „Деспот Стефан Високи“ је институција са дугачком и
богатом традицијом која траје скоро 140 година. Са поносом носи назив по
чувеном српском владару и сину кнеза Лазара. Школа је носилац образовне
активности не само града Деспотовца, већ и целе Горње Ресаве.
Зграда школе налази се у урбаном делу Деспотовца, покрај главне са-
обраћајнице Деспотовац–Свилајнац, у Рудничкој улици бр. 10. То је модерно
здање за које се слободно може рећи да је бисер Ресаве, како у просторном,
тако и архитектонском погледу. Наследница је прве основне школе која је ту
саграђена пре скоро дванаест деценија. У новој грађевини, која има 7.415 ме-
тара квадратних, наставу похађају ученици од првог до осмог разреда, њих
560, а на располагању су им 29 учионица, кабинети за физику, хемију, биоло-

гију, информатику, затим фоно-кабинет, мултимедијална учионица, библиоте-
ка са око 12.500 књига, фискултурна дворана.
Зграда школе, саграђена 1975. године П+1, која је сада у саставу школ-
ског комплекса и спој између нове школске зграде и спортске хале има: каби-
нете за географију са припремним просторијама, свлачионице са санитарним
чворовима, трпезарију, кухињу, магацински простор, котларницу, радионицу
за домаре, канцеларије, зубну амбуланту, ординацију за педијатра, канце-
ларије за педагошко-психолошку службу, наставничку канцеларију. Број за-
послених у школи креће се око 90, од чега је у настави њих 57.
Спортску халу поред ученика користе и грађани. Поседује око 1.000
места на трибинама, пространи хол, справарницу, санитарне просторије,
свлачионице са комплетном опремом за мале спортове (кошарку, рукомет,
мали фудбал, одбојку). Школа има и свој спортски и саобраћајни полигон. То
су игралишта за мале спортове, сва су асфалтирана и прописно обележена, а
на некима има и трибине за гледаоце. Школско двориште је један од најлеп-
ших паркова у граду, пространо, са травњацима, тротоарима, поплочано бе-
тонским плочама, засађеним цвећем и украсним дрвећем. Својим постојањем
игра веом важну улогу у очувању животне средине.
Основна школа „Деспот Стефан Високи“, поред матичне школе у Деспо-
товцу, има у свом саставу и 7 подручних четвороразредних школа у селима:
Липовица, Милива, Витанце, Трућевац, Бељајка, Буковац и Ломница. Број уче-
ника креће се око 110, у 12 одељења, а у настави је 13 учитеља. Укупно гле-
дано, матична школа са истуреним одељењима у школској 2014/15. години,
имала је око 670 ученика, у 36 одељења.
Ипак, највеће богаство школе су њени ученици, који је улепшавају
својим смехом и успесима од почетка до краја школовања, од пријема првака
до испраћаја осмака.
Деспотовачка школа је, слободно се може рећи, модерна, савремено
конципирана школа, која нуди квалитетан програм, негује атмосферу толе-
ранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама
времена и прати научно-технолошка достигнућа. Гаранција за то су и многе
генерације ученика које су прошле кроз клупе ове школе, на путу свог сазре-
вања и које су одавде однеле знање и вештине којима су их научили њихови
учитељи и наставници.
У протеклим годинама свог постојања, школа је расла и развијала се,
мењала свој изглед и радни амбијент, богатила своје кабинете новим настав-
ним средствима, али је успевала да остане млада и амбициозна, али и захтевна.
За сво ово време присутан је садржајан и самопрегоран рад генерација учи-
теља и наставника у школи, што потврђују резултати и многобројна признања
и награде које ученици остварују на такмичењима. Награде и признања које је
добила школа, показују да оно што раде, заиста и вреди и даје резултате. A да
ти резултати заслужују пажњу, говори и податак да је у овој школи, поред више
хиљада свршених основаца и стотину „вуковаца“, школа изнедрила и 7 док-
тора наука, већи број магистара и преко 300 факултетски образованих људи.

На фотографијама: Колектив школе 1957, 1964, 1995. и министар просвете Јово Тодоровић отвара нову школу 1997. године.